Aktualności


Nowy sposób doręczeń przesyłek sądowych i prokuratorskich.

Z dniem 1 stycznia 2014 r. w wyniku wygranego przetargu ogłoszonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, przesyłki sądowe oraz prokuratorskie dostarcza do adresatów Polska Grupa Pocztowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Abstrahując od sposobu realizacji przez PGP wygranych usług, jakości ich świadczenia oraz związanych z tym problemów adresatów, warto zwrócić uwagę na przepisy prawa i obowiązki jakie na nas jako nadawców pism do sądów i prokuratur spadają w świetle zmiany operatora pocztowego. Otóż o ile przesyłki z sądów i prokuratur odbieramy za pośrednictwem PGP, o tyle termin w sprawie cywilnej zostanie zachowany jeżeli przesyłkę nadamy przed upływem terminu ale w placówce Poczty Polskiej S.A. (poza innymi formami składania pism oczywiście tj. w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim UE, na biurze podawczym lub drogą elektroniczną). Zgodnie bowiem z art. 165 § 2 k.p.c. „Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.”. Operatorem wyznaczonym w myśl art. 178 ust. 1 wyżej powołanej ustawy, do 2016 r. jest natomiast Poczta Polska S.A. Powyższe rozwiązanie wprowadza dualizm w czynnościach procesowych niosąc za sobą utrudnienia w działaniu stron, które zmuszone są odbierać korespondencję w placówce jednego operatora a nadawać w placówce drugiego.

Inaczej rzecz się ma w postępowaniu karnym gdzie zgodnie z art. 124 k.p.k. „Termin jest zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej (…)”. Zgodnie z powyższym, skoro działalność pocztowa w Polsce podlega prawnej regulacji, to należy przyjąć, że chodzi tu o placówki operatorów pocztowych, a więc przedsiębiorców, którzy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe są uprawnieni do wykonywania w Polsce działalności pocztowej, na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych. Z punktu widzenia skuteczności nadania pisma dla zachowania terminu wszyscy operatorzy pocztowi traktowani są tak samo; skuteczne jest więc już nie tylko nadanie pisma w placówce operatora wyznaczonego (Poczta Polska S.A.) ale i innego operatora zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej.