Aktualności


Nowy projekt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MSW) i Centralnego Ośrodka Informatyki (COI).

Z myślą o kierowcach MSW oraz COI zapowiedziały kolejne e-usługi, poszerzając tym samym zakres danych, które będzie można kontrolować on-line. Z informacji przekazanych przez MSW wynika, iż Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, które dają podstawy prawne do wprowadzenia e-usług, umożliwiających m.in. każdemu kierowcy sprawdzenie liczby punktów karnych oraz informacji o własnym pojeździe online.

W czerwcu 2014 r. uruchomiono pierwsze e-usługi: „Historia Pojazdu” i „Bezpieczny Autobus”, dzięki którym istnieje możliwość skontrolowania historii danego pojazdu oraz stanu technicznego autobusu. Z kolei dzięki ostatniej nowelizacji mają zostać wprowadzone kolejne e-usługi:

  • dostęp online do własnych danych i informacji, umożliwiający każdemu kierowcy bieżące monitorowanie informacji dotyczących popełnionych przez niego wykroczeń i przestępstw przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego, zastosowanych wobec niego karach i ograniczeniach, np. w postaci punktów karnych, za pomocą dwóch platform: „Sprawdź moje uprawnienia” oraz „Sprawdź informację o punktach karnych”. MSW zapowiedziało, że w przyszłości będzie również możliwe opłacenie mandatu za pośrednictwem internetu, co stanowi kolejne ‘ułatwienie’ dla kierowców;
  • „Sprawdź szkołę jazdy” -  zgodnie z udostępnionymi danymi statystycznymi usługa ta pozwoli na ocenę jakości kształcenia szkół jazdy w Polsce przez przyszłych kursantów oraz zwiększy konkurencję między szkołami jazdy, co z kolei może się przyczynić do wzrostu jakości świadczonych przez nich usług;
  • „Mój pojazd” – zapewni właścicielom pojazdów dostęp online do informacji i danych o własnym pojeździe.

 MSW zapewniło, że nowe e-usługi będą już dostępne dla kierowców w styczniu 2016 r.

Zmiany wprowadzono przede wszystkim kierując się troską o bezpieczeństwo na drodze. Jednocześnie dostęp online do własnych informacji i danych z pewnością może się przyczynić do zmniejszenia ryzyka utraty prawa jazdy z powodu niewiedzy kierowcy o liczbie punktów karnych. Nowe przepisy rozszerzają również zakres danych wprowadzanych do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Mają tam być gromadzone informacje i dane dotyczące m.in. badań technicznych pojazdów oraz zdarzeń ubezpieczeniowych, co z pewnością może się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa w obrocie używanymi pojazdami. Warto również podkreślić, iż w dobie dzisiejszych czasów, gdzie internet stanowi nieodłączny element życia większości obywateli, możliwość kontroli w/w informacji online wydaje się być niezbędna i zarazem niezwykle przydatna.


Korzystne dla spadkobierców zmiany w prawie spadkowym.

18 października 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza znaczącą zmianę w sposobie przyjęcia spadku, w szczególności długów spadkowych.

Zgodnie z dotychczasową regulacją spadkobierca w ciągu 6 miesięcy od dnia kiedy dowiedział się o spadku mógł złożyć oświadczenie o jego przyjęciu bądź odrzuceniu spadku, przy czym przyjęcie spadku mogło odbyć się na 2 sposoby:

  • bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe (przyjęcie wprost),
  • z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe do wysokości masy spadkowej (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza).

Natomiast spadkobierca, który nie złożył oświadczenia w ustawowym terminie, dziedziczył spadek wprost tj. bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe i niezależnie od wartości odziedziczonego spadku. Zgodnie z przyjętymi zmianami, jeśli spadkobierca w ciągu 6 miesięcy od dnia, gdy dowiedział się o spadku, nie złoży oświadczenia o jego odrzuceniu lub przyjęciu, będzie dziedziczył spadek z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe do wartości stanu czynnego spadku.

Wyłączony został również obowiązek korzystania z usług komornika w momencie sporządzania spisu inwentarza. Po wejściu w życie ustawy zmieniającej, spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, zapisobierca windykacyjny lub wykonawca testamentu będą mogli złożyć w sądzie lub przed notariuszem tzw. prywatny wykaz inwentarza na urzędowym formularzu, w którym muszą być uwzględnione wszystkie przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych, z podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili otwarcia spadku oraz długi spadkowe i ich wysokość według stanu z chwili otwarcia spadku. Jeśli po złożeniu wykazu inwentarza, pojawią się inne przedmiotu należące do spadku, przedmioty windykacyjne lub długi spadkowe pominięte w wykazie inwentarza, podmiot składający wykaz będzie zobowiązany go uzupełnić.

Nowelizacja poszerza również krąg osób, które mogą zostać ustanowione pełnomocnikami, m.in. inni krewni strony niż obecnie, w szczególności ma to dotyczyć dziadków.

Zmienione zostały także przepisy ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, regulujące pokrywanie z majątku spadkowego kosztów sądowych związanych z zabezpieczeniem spadku oraz spisem inwentarza.

Podsumowując, zmiany w prawie spadkowym ograniczają koszty postępowania, znacznie je upraszczając i przede wszystkim kończą z zasadą nieograniczonej odpowiedzialności za długi spadkowe.


Mocniejsze gwarancje prawa do obrony dla obwinionego o wykroczenie.

W konsekwencji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 czerwca 2014 r. (sygn. akt: K 19/11), który stwierdził niekonstytucyjność art. 4 i 38 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, osobie podejrzanej o popełnienie wykroczenia, wobec której muszą zostać podjęte czynności wyjaśniające w postępowaniu wykroczeniowym, będzie przysługiwać prawo do obrońcy oraz wglądu do akt sprawy.

Zmiany kodeksu, które weszły w życie z dniem 1 sierpnia 2015 r., zniosły dotychczasowe ograniczenia w zakresie prawa do obrony. Rozszerzył się zakres podmiotowy w przedmiocie prawa do obrony: z osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia, na osobę, wobec której zgromadzony w sprawie materiał dowodowy obliguje organy procesowe do podjęcia czynności wyjaśniających, zmierzających do postawienia jej w stan oskarżenia. Ponadto od tej pory każdej osobie, wobec której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie za popełnienie wykroczenia będzie przysługiwać prawo do skorzystania z pomocy obrońcy, o czym powinna zostać pouczona. Oprócz tego będzie ona mogła żądać wglądu do akt sprawy, jak również złożyć zażalenie na zarządzenie o odmowie udostępnienia akt.