Monthly Archives: Sierpień 2015


Mocniejsze gwarancje prawa do obrony dla obwinionego o wykroczenie.

W konsekwencji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 czerwca 2014 r. (sygn. akt: K 19/11), który stwierdził niekonstytucyjność art. 4 i 38 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, osobie podejrzanej o popełnienie wykroczenia, wobec której muszą zostać podjęte czynności wyjaśniające w postępowaniu wykroczeniowym, będzie przysługiwać prawo do obrońcy oraz wglądu do akt sprawy.

Zmiany kodeksu, które weszły w życie z dniem 1 sierpnia 2015 r., zniosły dotychczasowe ograniczenia w zakresie prawa do obrony. Rozszerzył się zakres podmiotowy w przedmiocie prawa do obrony: z osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia, na osobę, wobec której zgromadzony w sprawie materiał dowodowy obliguje organy procesowe do podjęcia czynności wyjaśniających, zmierzających do postawienia jej w stan oskarżenia. Ponadto od tej pory każdej osobie, wobec której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie za popełnienie wykroczenia będzie przysługiwać prawo do skorzystania z pomocy obrońcy, o czym powinna zostać pouczona. Oprócz tego będzie ona mogła żądać wglądu do akt sprawy, jak również złożyć zażalenie na zarządzenie o odmowie udostępnienia akt.