Monthly Archives: Marzec 2015


Zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych – nowelizacja z dnia 15 stycznia 2015 r.

15 stycznia 2015 r. weszła w życie nowelizacja k.s.h., uchwalona ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.4). Najnowsze przepisy dotyczą głównie procesu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki jawnej, spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nowelizacja ma na celu przede wszystkim uproszczenie przedsiębiorcom zakładania w/w spółek w związku z pojawieniem się możliwości załatwiania większej ilości spraw korporacyjnych za pomocą systemu teleinformatycznego oraz obniżenie kosztów związanych z założeniem i funkcjonowaniem tych że spółek poprzez zniesienie „przymusu notarialnego”, tj. konieczności zachowania formy aktu notarialnego przy szeregu czynnościach przewidzianych w k.s.h.

Jedną z najistotniejszych zmian jest likwidacja obowiązku dołączania do wniosków o wpis do KRS lub o zmianę osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu lub prokurenta poświadczonych (notarialnie lub przed sędzią/upoważnionym pracownikiem sądu) wzorów podpisów tych osób. Zgodnie z nowelizacją do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do KRS, likwidatorów i prokurentów wystarczy dołączyć zgodę tych osób na ich powołanie, chyba że:

  • wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi albo która udzieliła pełnomocnictwa do jego podpisania,
  • zgoda jest zawarta w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 167 § 3 k.s.h. do zgłoszenia spółki oraz do zgłoszenia zmian w jej składzie osobowym należy dołączyć adresy członków zarządu. Zgłoszeniu podlega również każdorazowa zmiana tych adresów, gdyż do czasu zgłoszenia zmiany, adres zgłoszony jest adresem, na który dokonuje się doręczeń dla członka zarządu. W związku z nowelizacją pojawiła się również możliwość zarejestrowania spółki jawnej i komandytowej przy użyciu elektronicznego wzorca umowy udostępnionego w  systemie teleinformatycznym prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości przy wykorzystaniu wzorców umów udostępnionych w tym systemie. Dotychczas drogą elektroniczną można było zawiązać i zarejestrować wyłącznie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeszcze do niedawna spółka jawna oraz spółka komandytowa wymagały zawarcia umowy w formach przewidzianych w przepisach k.s.h., tzn. spółka jawna musiała być zawarta jedynie w  formie pisemnej, natomiast spółka komandytowa jedynie w formie aktu notarialnego. Nowelizacja niesie za sobą również obowiązek wpisania wzmianki do KRS o dniu kończącym rok obrotowy. Zgodnie z nowelizacją nastąpiło obniżenie opłat od wniosków o wpis i zmianę wpisu do KRS i tak opłata za wpis wynosi 500 zł (w systemie teleinformatycznym – 250 zł), a za zmianę – 250 zł (w systemie teleinformatycznym – 200 zł). Celem nowelizacji ma być przede wszystkim zmniejszenie biurokracji oraz przyśpieszenie procedury zawiązywania nowych spółek handlowych przez internet oraz korzyści finansowe dla przedsiębiorców poprzez zmniejszenie opłat za wnioski oraz wyeliminowanie w niektórych przypadkach udziału notariusza.